Kamis, 04 September 2014

Ebook Manuskrip Undang-Undang Minangkabau Online

Ebook Manuskrip Undang-Undang Minangkabau Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah Kuno.  Undang-Undang Minangkabau (W 63). 
Naskah berbentuk Prosa Kertas Kertas impor tipis dengan cap -.
Van Ronkel halaman 504.
Naskah cukup baik. Kertas kuning dan patah-patah. Tulisan sebagaian besar jelas terbaca.Tinta coklat dan sudah mengenai bagian kertas yang lain. Penjilidan masih baik dan dijilid dengan karton bersampul coklat.
hlm. yg ditulis i+224 hlm. kosong: ii.
Judul dalam teks: -, judul luar teks: -.
AWAL TEKS: ni mula-mula jadi raja di negeri Pariaman melimpah ke tiku dan ke Kinali dan ke Natal adanya. Sultan di negeri pariaman bernama Sultan Maharaja Dewan anak cucu yang di Pitanam di Pagaruyung adanya. AKHIR TEKS: Djikaloe toewan toewan maliehat soerat ienie atau membatja dia ienielah persembahan sija serata ampoen banjak di bawah doeli toewan toewan sakaliannja separati soerat ienie banjak soehabat dan ijang tersalah dan kalimahnja koerang batoel sabab menjoerat baloem tahoe baroe beradjar mahatoer kalimah darie pada basa Malajoe dan toelisan aliep aliep Walanda ienie soepaija toewan-toewan maaloem djoewa adanja.
Naskah ini terdiri dari 2 buah cerita. Pertama Tambo Minangkabau (h. 1-102) dan Undang-Undang Minangkabau (h.103-224).Bagian pertama mengenai macam-macam hukum, syarat kadi dan hukum bagi dua orang yang bermusuhan. Bagian kedua mengenai saksi, dakwa dan segala syarat-syaratnya. Dan naskah ini ditransliterasikan ke dalam bahasa Inggris pada bagian akhirnya. Pada bagian luar dari teks ini tertulis kalimat dalam aksara Arab dan Latin yang berbunyi: Sultan billahi Sari Maharaja Diraja ini Sultan Iskandar Zulkarnaen khalifah alloh fil alam syah.
Aksara Arab dan Latin, Bahasa Melayu.
Naskah berbentuk Prosa Kertas Kertas impor tipis dengan cap -.
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.
Blogger Indonesia